Οδός Λουτρών

Οδός Λουτρών Λαγκαδάς, 57200

+30 23940 22221

Πληροφορίες & Κρατήσεις Γραμματτεία

Δευ - Κυρ: 08:00 - 24:00

08:00 -18:00 ΟΜΑΔΙΚΑ/PRIVE 18:00 - 24:00 ΜΟΝΟ PRIVE

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Λουτρά Λαγκαδά (2) εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

Για τη μίσθωση των δύο (2) εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών μετά του
κυλικείου αυτών της επιχείρησης
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Λουτρών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.
έχοντας υπ΄όψη :
Α) Το άρθρο 13 παρ. η΄ κεφάλαιο Δ΄ του Καταστατικού της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης
Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά «Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με δ.τ. ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
Β) Το άρθρο 25 του Κανονισμού Διαχείρισης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών
Πηγών Λαγκαδά «Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με δ.τ. ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.2 του καταστατικού σύμφωνα με το οποίο: «Η
εταιρεία θα λειτουργεί κατά τις διατάξεις και υπό τους περιορισμούς που επιβάλλουν τα άρθρα 252 –
270 «περί εταιρειών Ο.Τ.Α.» του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων –
ΦΕΚ Α΄ 114/ 8.6.2006).»
Δ) Τις διατάξεις του άρθρου 192 «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και Κοινοτήτων»
του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α / 19-07-2018) «Πρόγραμμα
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»
Ε) Του άρθρου 7 , Ν.4257/2014 και του άρθρου 116 «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 225 Ν.3852/2010» του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α / 19-07-2018).
ΣΤ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α΄/30-03-1981)
Ζ) Την υπ΄αρίθ.19/2023 (ΑΔΑ: 61ΦΘΟΚΕ1-Ε3Κ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία με πλειοδοτικό διαγωνισμό , με φανερές και προφορικές προσφορές για
την εκμίσθωση των δύο (2) εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών μετά του κυλικείου
αυτών της επιχείρησης, ως ακολούθως :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Κοινοποίηση:

Σχετικά Αρθρα